مهدی حسین زاده


مهدی حسین زاده
دانشجوی رشته اتاق عمل ورودی 93
بازرس انجمن در دوره اول انجمن
عضو شورای مرکزی و سرپرست کمیته پژوهش و سلامت و هویت حرفه ای در دوره دوم انجمن
عضو تیم والیبال دانشکده پیراپزشکی
همکاری در تهیه فیلم های آموزشی اتاق عمل .تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب